TirsdagscaféTirsdagscaféen skaber hygge og socialt samvær – alle er velkomne.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 10 – 16. herudover er der forskellige arrangementer og udflugter.

Husk, at der kan males og spilles dart, bob og kort.

Stolegymnastik - hver Tirsdag 10-11 - 25 kr. pr. gang

ÅBENT HUS 10-12

Program

Program fra 27/7 -28/9-21

Juli


27/7  

10-13               Hyggeligt samvær.

13-16               Frokost husk tilmelding.

 

August

3/8

10-13               Hyggeligt samvær

13-16               Banko, kaffe 10 kr boller og kage.

 

10/8

10-13               Hyggeligt samvær.

13-16               Romsø Lagkage til kaffe 50 kr.

                         Leif kommer og fortæller om Romsø.

 

17/8

10-13               Hyggeligt samvær.

13-16               Banko, kaffe 10 kr boller og kage.

 

 24/8

10-12               Hyggeligt samvær; Joan spiller 75 kr.

12-16               ½stk sild 2 smørrebrød 1 str. Ost

 

31/8

10-13               Hyggeligt Samvær.

13- 16              Banko, kaffe 10 kr boller og kage.

 

 September

7/9

10-13               Hyggeligt Samvær.

13-16               Mad fra Ryslinge 100 kr.

 

14/9

10-13               Hyggeligt Samvær.

13-16               Banko, kaffe 10 kr boller og kage.

 

21/9

10-13               Hyggeligt samvær.

13-16               Tøjdemonstration.

 

28/9

10-13               Hyggeligt samvær

13-16               Banko, kaffe 10 kr boller og kage

 

 

 

Vedtægter for Højbylund Ældreklub

§1

Foreningens navn er Højbylund Ældreklub, og foreningen har

hjemsted i Odense Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse

 

§2

Formål

A: Foreningens formål er at samle pensionister samt

efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende kulturel og social art

samt andre forskellige ting. Afholdelse af bankospil, musik

og dans udflugter, alm hygge og samvær.

B. Foreningen er, upartisk i religiøse og partipolitiske formål.

 

§3

Medlemskredsen

Som aktive medlemmer kan optages enhver, som er pensionist

Samt deres evt. partner. Dog kan ægtepar eller samboende ikke sidde i

bestyrelsen samtidig. Kontingentet, som betales to gange årligt

bestemmes af forsamlingen på generalforsamlingen, og udgør pr.2010

Kr. 100,- pr. halvår, hvor sidst opkrævede rate skal være indbetalt

før generalforsamlingens afholdelse.

Alle valg vedtages ved almindeligt stemmeflertal

 

§4

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Den afholdes hvert år i årets første kvartal.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skal ske med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter,2 revisorer,1 revisor suppleant.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år 3 i lige år

Formand og kasserer kan ikke vælges samme år

Formanden vælges af generalforsamlingen, resterende bestyrelse

konstituerer sig efter valget.

Revisorer vælges for 2 år afgangen med 1 på valg hvert år

Suppleanter vælges hvert år

Generalforsamlingens dagsorden

1:Valg af dirigent

2:Formandens beretning

3:Revideret fremlægges til godkendelse

4:Fastholdelse af kontingent

5: Indkomne forslag

6:Valg af bestyrelse

7:Valg af suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder har taleret
stemmeret.

8: Valg af 2 revisorer

9:Valg af revisor suppleant

10: Eventuelt

 

§5

Forslag.

Forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde

seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet

af fremmødte medlemmer godkendelse. Stemmeberettiget

er alle, som har betalt medlemskontingent. Skriftlig

afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem ønsker dette.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen

finder det påkrævet, eller senest en måned efter at 1/3

af foreningens medlemmer ønsker dette.

 

§6

Bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver er at fremme foreningens formål i §2

Varetage almindeligt bestyrelsesarbejde, herunder føring

af foreningen regnskab under ansvar overfor foreningens medlemmer.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i et

pengeinstitut. Formand og kasserer kan hæve i banken.

 

§7

Foreningens ophævelse.

Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages

2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum,

Og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Ved ophævelse af foreningen tilfalder aktiverne Børnecancerforeningen